Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door GOdevelop BV uitgevoerd worden. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn van essentieel belang voor GOdevelop BV. Daarom verwerkt GOdevelop BV uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Dit betekent dat wij alleen informatie verwerken voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Bovendien zal iedere verwerking steeds in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en met welk doeleinde?
2. Vertrouwelijkheid
3. De intrekking van uw toestemming
4. Duur van het bewaren van de persoonsgegevens
5. Beveiliging van uw persoonsgegevens
6. Links naar andere websites
7. Uw rechten
8. De uitoefening van uw rechten
9. Klachten
10. Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
11. Contact

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en met welk doeleinde?

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.
Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

1.1. Websites

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via www.GOit.be / www.plus.puntoo.com aangeboden worden
Wij verzamelen niet automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, behoudens voor bepaalde verwerkingen zoals voorzien in onze cookieverklaring.

Klantgegevens
Onder klantgegevens verstaan wij onder meer de naam van uw organisatie, adresgegevens, telefoongegevens,
e-mailadres en de naam van een contactpersoon, ongeacht of u klant of prospect van ons bent. Uw klantgegevens worden door ons geregistreerd in het kader van onze overeenkomst, zoals onze dienstverlening en de facturatie hiervan, de technische administratie van onze website, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

Daarnaast geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken met het oog op het beantwoorden van uw vragen via het contactformulier op onze website, het verstrekken van actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden en het opmaken van statistieken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, m.n. het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens, de uitoefening van onze rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde en het vermijden van frauduleus gebruik van onze website.


Cookies en logbestanden
Cookies bevatten gegevens van een bezoeker van een website en zorgen ervoor dat deze websites de computer herkennen bij herhaald bezoek. Door middel van cookies worden bepaalde gegevens bewaard, zoals een wachtwoord en gebruikersnaam.

Naast uw IP-adres worden nog een aantal andere gegevens geregistreerd, zoals het soort verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het besturingssysteem van uw computer.
Deze persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de goede werking en veiligheid van onze website. In alle overige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens slechts verwerken nadat u ons hiervoor uw toestemming gegeven hebt. Dit wordt omschreven in onze cookieverklaring

KLIK HIER: cookieverklaring GOdevelop BV

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u ons geen toestemming verleent voor het plaatsen van bepaalde cookies.

Verwerkingen niet voorzien in deze privacyverklaring
Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens te doen die niet in deze privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

1.2 Mobiele applicatie

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door de gratis Puntoo-app aangeboden worden.
Wij verzamelen niet automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, behoudens voor bepaalde verwerkingen zoals voorzien in onze cookieverklaring.


Klantgegevens en locatie
Voor een betere ervaring kunnen we u tijdens het gebruik van onze Service vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot locatiegegevens en locatie indien de applicatie in de achtergrond functioneert. De informatie die we vragen, wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

Deze Services zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.


Cookies en logbestanden
Deze dienst gebruikt cookies niet expliciet. De app kan code en bibliotheken van derden gebruiken die “cookies” gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren. U heeft de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en om te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, is het mogelijk dat u sommige delen van deze Service niet kunt gebruiken.

Wanneer u onze Service gebruikt, kunnen we in het geval van een fout in de app gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op uw telefoon met de naam Log Data. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) -adres van uw apparaat, de naam van het apparaat, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app wanneer u onze Service gebruikt, de tijd en datum van uw
gebruik van de Service en andere statistieken.

2. Vertrouwelijkheid

Mededeling van persoonsgegevens
GOdevelop BV is uiteraard niet de enige partij die betrokken is bij haar dienstverlening. Zo wordt u waarschijnlijk toegang tot het internet verschaft door een internet service provider en via een telecommunicatieaanbieder. Bovendien wordt de informatie die u door middel van de software verwerkt mogelijks opgeslagen op een internet server van derden. Zoals u zal begrijpen, heeft GOdevelop BV geen invloed op mogelijke handelingen die anderen met uw (persoons)gegevens verrichten en accepteert zij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

De gegevens die door ons worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verhuurd, verkocht of meegedeeld aan derden. In de volgende gevallen zullen we uw gegevens echter wel aan derden verstrekken:


Mededeling van uw persoonsgegevens aan derden op grond van uw toestemming
Indien wij vragen om uw toestemming zullen we dit doen onder vermelding van welke persoonsgegevens wij willen verstrekken, aan wie wij deze willen verstrekken en waarom. Zonder uw toestemming zullen wij de desbetreffende persoonsgegevens niet aan derden meedelen.

Mededeling van uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of goede werking van onze website
Hieronder vindt u onze externe technische dienstverleners/verwerkers aan wie uw persoonsgegevens meegedeeld worden die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en/of goede werking van onze website:

Google

Wij maken gebruik van bepaalde producten van Google-producten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Google heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Google hier raadplegen.

Puntoo

Wij maken gebruik van Puntoo, dit is het ERP-systeem dvat ontwikkeld werd door GOdevelop. GOdevelop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GOdevelop heeft slechts in uitzonderlijke gevallen toegang tot het platform. GOdevelop heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van GOdevelop hier raadplegen KLIK HIER: privacyverklaring GOdevelop BV.

Mededeling van uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of goede werking van onze website
In de gevallen door de wet bepaald zullen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde instantie verstrekken

3. De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan management@GOdevelop.be te richten.

Voor het intrekken van uw toestemming met betrekking tot de plaatsing van bepaalde cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

De intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking van uw toestemming heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen.

Verder doet de intrekking van uw toestemming geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

4. Duur van het bewaren van de persoonsgegevens​

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doeleinde van de verwerking te verwezenlijken.

Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens bewaren, tot maximaal vijf jaar nadat u niet langer klant bij ons bent of onze contractuele relatie beëindigd werd. Deze termijn geldt onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard.

De bewaringstermijn van cookies kan u terugvinden in onze cookieverklaring

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen voorzien, zoals bijvoorbeeld authenticatie en gecodeerde verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er tevens op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van (persoon)gegevens te voorkomen. Bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens gebruiken wij codering.

6. Links naar andere websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

7. Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing
U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

De wissing van uw persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.


Beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of berust op uw toestemming.

Bezwaar
U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. In voorkomend geval worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze

doeleinden verwerkt, tenzij voor de verwerkingen bedoeld onder (1) mits wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8. De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd verzoek aan management@GOdevelop.be te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.
Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hiervan in kennis stellen.

9. Klachten

Indien u meent dat de verwerking door ons van uw persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacy verklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

10. Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De actuele privacyverklaring is steeds te consulteren op KLIK HIER: privacyverklaring GOdevelop BV.

11. Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen GOdevelop BV
Nijverheidsweg 88
3945 Ham
Mail: management@GOdevelop.be Tel.: 011 468 000